BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského vzdelania. Jeho dĺžka je tri roky. Polygrafia je v rámci bakalárskeho štúdia zaradená v študijnom programe Chémia, medicínska chémia a chemické materiály. Absolvent bakalárskeho štúdia získava titul bakalár (Bc.) a môže pokračovať v ďalšom inžinierskom štúdiu.

Záujemcovia sa môžu o jednotlivých témach kedykoľvek informovať a diskutovať s vedúcimi na Oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie (5. poschodie, blok D).

Na bakalársky projekt sa prihlasuje prostredníctvom AKADEMICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU.

Všeobecné informácie o bakalárskom štúdiu možno nájsť na stránkach FCHPT.

BAKALÁRSKE PROJEKTY