INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Inžinierske štúdium polygrafie je ako zameranie POLYGRAFIA A FOTOGRAFIA zaradené v študijnom programe Prírodné a syntetické polyméry na Oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie. Je dvojročné, končí sa štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolvent úplného vysokoškolského štúdia získava akademický titul inžinier (Ing.).

Zameranie POLYGRAFIA A FOTOGRAFIA ponúka komplexné poznatky v zavedených i moderných oblastiach:

 • grafická komunikácia, fotografia a reprodukcia obrazu,
 • tlačené a digitálne médiá všetkých druhov,
 • potlačené obaly vrátane inteligentných a biodegradovateľných obalov,
 • rozvíjajúca sa tlačená elektronika (solárne články…), materiálová a 3D tlač, biotlač,
 • diagnostické metódy, najmä kolorimetria a absorpčná spektroskopia (UV-Vis, IČ, Raman)

Naši absolventi nachádzajú široké uplatnenie doma, ale i v Čechách a Európskej únii:

 • reklamné a propagačné agentúry, vydavateľstvá, film, TV,
 • polygrafický a obalový priemysel,
 • obchodné zastúpenia výrobcov tlačových strojov, papiera, fólií, farieb, lakov a chemikálie pre tlačiarenský a obalový priemysel,
 • firmy zavádzajúce tlačenú elektroniku,
 • výskumné a vývojové laboratóriá,
 • forenzná analýza dokumentov a falzifikátov.

Toto všetko väčšinou vo vedúcich manažérskych pozíciách. Ponuka zaujímavých pracovných príležitostí prevyšuje počty našich absolventov-inžinierov. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa v našom odbore dlhodobo neevidujú nezamestnaní absolventi .

Oddelenie Polygrafie a aplikovanej fotochémie spolu s Oddelením dreva, celulózy a papiera zabezpečuje v inžinierskom štúdiu aj študijný program OCHRANA MATERIÁLOV A OBJEKTOV DEDIČSTVA.

Študijný program ponúka poznatky z oblasti:

 • starnutia, degradácie a ochrany materiálov a objektov kultúrneho dedičstva,
 • princípov konzervovania a reštaurovania a technológií ochrany a stabilizácie materiálov anorganického aj organického pôvodu,
 • analýz zameraných na určenie materiálového zloženia, pravosti artefaktov a stavu ich poškodenia,
 • histórie umenia, etiky ochrany pamiatok, marketingu a komunikácie v interdisciplinárnom tíme.

Absolvent môže vykonávať profesiu technológ, chemik alebo konzultant v oblasti konzervovania a reštaurovania (Conservation Science and Technology) papierových nosičov informácií, záznamových prostriedkov, farebných vrstiev, textílií, dreva, kovov, ostatných anorganických a polymérnych materiálov na špecializovaných pracoviskách pamäťových a fondových inštitúcií, pamiatkových úradov a v akademickej sfére.

Všeobecné informácie o inžinierskom štúdiu možno nájsť na stránkach FCHPT.