ZÁKLADY POLYGRAFIE 2024

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE
ODDELENIE POLYGRAFIE A APLIKOVANEJ FOTOCHÉMIE

pripravuje podľa vysokoškolského zákona a zákona o ďalšom vzdelávaní
jednosemestrálny kurz
akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

ZÁKLADY POLYGRAFIE 2024
(číslo potvrdenia o akreditácii: 0473/2024/34/1)

 

Kurz je určený absolventom vysokých a stredných škôl, ktorí si potrebujú vy­tvoriť, či doplniť ucelený prehľad o polygrafických technológiách, mate­riá­loch a procesoch.

Stručná osnova kurzu: Polygrafický produkčný proces, techniky tlače, polygrafické výrobky, vývojové tendencie tlačiarenského a obalového priemyslu. Základy typografie, spracovanie textu. Farba v grafickej reprodukcii, základy kolorimetrie, denzitometrie a princípy systémov riadenej reprodukcie farieb (Color Management System – CMS). Svetelné zdroje a svetelné prvky v polygrafii. Grafická reprodukcia, spracovanie obrazu. Nátlačkovanie a certifikovaný nátlačok. Tlačové formy a ich príprava (technológie Computer to Plate – CTP). Výroba tlačových papierov, kartónov a lepeniek pre ofsetovú tlač a digitálne techniky tlače. Druhy tlačových papierov a ich vlastnosti. Fóliové plastové materiály. Degradovateľné a biodegradovateľné fólie. Tlačové farby, zloženie a vlastnosti. Princípy analógových (klasických) a digitálnych tlačových techník, riadenie a kontrola kvality tlače. Laky a lakovanie, laminovanie. Knižné väzby. Potláčanie plastových materiálov flexotlačou a hĺbkotlačou. Multimédiá, tlačená elektronika a materiálová tlač. Priemysel 4.0 – automatizácia a robotizácia. Balenie potravín.

Účastníci kurzu získajú ako študijnú literatúru príručku Polygrafické mini­mum.
Kurz bude ukončený záverečnými skúškami. Absolventi kurzu obdržia osved­čenie o absolvovaní kurzu.
Kurz bude prebiehať v termíne apríl – jún 2024 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave formou dvojdňových sústredení (piatok, sobota) v celkovej dĺžke 60 hod. Cena kurzu je 650,– €. Pri účasti minimálne štyroch zamestnancov z jednej organizácie poskytujeme zľavu 10 % na každého účastníka.
V prípade Vášho záujmu o kurz nám pošlite vyplnenú záväznú prihlášku e‑mailom do 20.3 2024.

Ďalšie informácie si vy­žia­dajte na adrese usporiadateľa kurzu:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie ÚPSP
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
Tel.: 02/59 32 52 27, 02/59 32 52 21, 0904 89 91 08
E-mail: viera.jancovicova@stuba.sk, vladimir.dvonka@stuba.sk

Na stiahnutie: