HISTÓRIA

Vysokoškolské štúdium polygrafie bolo na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej založené v roku 1974 ako reakcia na požiadavku polygrafického priemyslu. Na Katedre textilu, celulózy a papiera sa vytvorilo Oddelenie polygrafie a otvorilo študijné zameranie Polygrafia a fototechnika. Išlo o prvé vysokoškolské štúdium polygrafie na území Československa. Vedúcim oddelenia sa stal Doc. Ing. Lubomír Lapčík, CSc., ktorý sa významnou mierou zaslúžil o jeho vybudovanie a dlhodobo sa staral o jeho rozvoj. V priebehu rokov sa štruktúra štúdia polygrafie i organizačných foriem pracoviska menila a v roku 1991 vznikla Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie. Jej prvým vedúcim bol do roku 1992 prof. Ing. Lubomír Lapčík, DrSc. Od roku 1993 vedie katedru doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.