UPLATNENIE ABSOLVENTA

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolventi zamerania POLYGRAFIA A FOTOGRAFIA nachádzajú široké uplatnenie doma, ale i v Čechách a Európskej únii väčšinou vo vedúcich manažérskych pozíciách. Absolventi oddelenia pracujú ako riadiaci pracovníci, výrobní manažéri, pracovníci marketingu, riadenia a kontroly kvality v polygrafickom priemysle, v malých tlačiarňach a reprografických strediskách, v tlačiarňach obalového priemyslu, v kartografických tlačiarňach, vo vydavateľstvách, reklamných agentúrach, v DTP a grafických štúdiách, vo výskumných a vývojových tímoch, vo forenznej analýze dokumentov a falzifikátov. Uplatnenie nachádzajú tiež ako obchodní zástupcovia výrobcov tlačových strojov, papiera, fólií, farieb, lakov a chemikálií pre tlačiarenský a obalový priemysel. Mnohí z absolventov sa úspešne uplatňujú v samostatnom podnikaní. Ponuka zaujímavých pracovných príležitostí prevyšuje počty našich absolventov-inžinierov. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa v našom odbore dlhodobo neevidujú nezamestnaní absolventi.

Absolventi študijného programu OCHRANA MATERIÁLOV A OBJEKTOV DEDIČSTVA môžu vykonávať profesiu technológ, chemik alebo konzultant v oblasti konzervovania a reštaurovania (Conservation Science and Technology) papierových nosičov informácií, záznamových prostriedkov, farebných vrstiev, textílií, dreva, kovov, ostatných anorganických a polymérnych materiálov na špecializovaných pracoviskách pamäťových a fondových inštitúcií, pamiatkových úradov a v akademickej sfére.