PROJEKTY

2021 – 2023
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra (313011ASS8)
Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej
ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Spoluriešiteľ za OPAF: Ing. Pavol Gemeiner, PhD., Ing. Michal Hatala, PhD.
2019 – 2022
VEGA (1/0602/19)
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
2019 – 2022
VEGA (1/0488/19)
Tlačené funkčné vrstvy pre hybridné perovskitové solárne články
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
2020 – 2021
APVV (PP-COVID-20-0019)
Inteligentné monitorovanie odpadových vôd za účelom vytvorenia systému včasného varovania populácie SR pred šírením ochorenia COVID-19
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (Oddelenie anorganickej technológie FCHPT STU)
Spoluriešiteľ za OPAF: Ing. Pavol Gemeiner, PhD., Ing. Michal Hatala, PhD.