aaa

TLAČENÉ PEROVSKITOVÉ SOLÁRNE ČLÁNKY

Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
konzultant: Ing. Michal Hatala, PhD.

Práca je teoretická, zameraná na moderné obnoviteľné zdroje energie. Perovskitové solárne články (PSC) patria do novej skupiny hybridnej fotovoltiky, ktorá by mala byť budúcou alternatívou ku štandardným kremíkovým solárnym článkom. PSC sú zložené z niekoľkých tenkých vrstiev anorganických a organických materiálov so špecifickými vlastnosťami a funkciami. Cieľom práce je spracovanie dostupnej literatúry o tlačených PSC, konkrétne oboznámenie sa s princípom a fyzikálno-chemickými dejmi na rozhraní vrstiev PSC a možnosťou využitia tlačových techník na ich prípravu. Práca môže byť teoretickým základom k diplomovej práci.

ZAUJALA ŤA TÉMA? …napíš e-mail školiteľovi: pavol.gemeiner@stuba.sk